Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Кафедра меңгерушісі

Ахметова Сабира Тастановна 

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

 

 

 

 

 

 

 

Мекен-жайы: ОҚО, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ. 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, "4" корпусы, 401 ауд.

Телефоны: 8(7252) 30-14-12

e-mail: sabdas65@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Түзету әрекеттерінің жоспары(бакалавр)

Түзету әрекеттерінің жоспары(магистратура)

Модульды оқыту бағдарламасы

Жалпы мәліметтер

1993 жылы маусым айында Қазақ химия-технология институты оқу кеңесінің шешімімен «Автоматтық жүйелерді басқару» кафедрасы құрылды. Осы шешімнің қаулысымен жаңа 22.04. – «Есептеуіш техника мен автоматты жүйелендіруді бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы ашылды. Осы мамандық бойынша оқытылған білімгерлер жүйелік программалау, шағын процессорлық кешендер мен жүйелер, программа жасаудың саймандық құралдары, есептеу архитектурасы және т.б. салаларда тереңдетілген білімдер меңгереді. Алған білімдері түлектерге мемлекеттік ұйымдарда, коммерциялық құрылымдарда, банктерде, компьютерлік технологиялар қолданылатын барлық салаларда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жаңа компьютерлік технологияның дамуына байланысты 1997 жылы «Қолданбалы есептеуіш математика», «Автоматты жүйелендіру және есептеуіш машиналар» кафедралары бірге қосылып жаңа «Қолданбалы математика және бағдарламалық қамтамасыздандыру» кафедрасы ашылды.

2006 жылдан кафедра атауы «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» болып өзгертілді.

Жалпы мәліметтер

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасында мына мамандықтар бойынша мамандар әзірленеді:

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Оқу мерзімі: 4 жыл

Маман біліктілігі: «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» бакалавры.

Цели и результаты обучения образовательной программы бакалавриата 

Магистратура

6M070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Цели и результаты обучения образовательной программы магистратуры 

Маман біліктілігі: «Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету» техника ғылымдарының магистрі

Профессор-оқытушылар құрамы

Қазіргі уақытта кафедрада  24 оқытушы қызмет атқаруда. Оның ішінде 4 техника  ғылымдарының докторы,  1 Рhd докторы, 9 ғылым кандидаттары және доценттер, 4 магистр, 7 аға оқытушы жұмыс істейді.

Кәсіби-бағдар жұмыстары

Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжінде және №28 ЖОМ

жүргізілген кәсіби-бағдар жұмыстары

Ғылыми жұмыс

Кафедрада соңғы үш жылдың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінде 2 докторлық, 4 кандидаттық және 28 магистрлік диссертациялар қорғалып, өнертабысқа 7 патент және алдын-ала патенттер алынды.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы келесідей мемлекеттік-бюджеттік ғылыми зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) бойынша жұмыс істейді:

а) т.ғ.д., профессор О.З. Сембиев тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру».Тарау: «Фосфорлы өндірістегі шығу газдарын тазалау процессінің математикалық моделі».  Этап: «Оптималды технологиялық схемалардың синтезінің интеллектуалды сараптаушы жүйелерін құрастыру»

ә) т.ғ.д., профессор А.О. Оспанова келесі тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру». Тарау «Өндірістік процесстерді басқарудың алгоритімін және бағдарламасын құру». Этап: «Автотолқынды процесстердің математикалық моделін құрастыру».

б) т.ғ.д., профессор А.М. Бренер келесі тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру». Тарау «Көпфазалы субстанциялардың гамогенизациясы және дисперсті жүйелердің агрегация процесстерінің математикалық моделі». Этап: «Дисперсті жүйелердің кластірлеуі және агрегация теңдеулері кинетикалық жүйелерінің жуықталынған-аналитикалық шешімін анықтауға арналған әдістемесін құрастыру».

Кафедраның ПОҚ-ы келесі тақырыптарымен ҚР Білім және Ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің ҒІЖ гранттық қаржыландыру  конкурстарына қатысты:

 1.  «Үш фазалы гетерогенді жүйелер үшін жоғарғы тиімділікті каталитикалық реакторларды зерттеу және құрастыру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Ескендиров Ш.З.;
 2.  «Қажетті маркаларды алу үшін полимерлерді шығарудың өндірістік процестерін басқару және модельдеу бағдарламалары мен алгоритмдерін құру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Оспанова А.О.;
 3. «Полимеризациялаудың өндірістік процесстерін басқарудың ақпараттық жүйесін құру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Оспанова А.О.;
 4. «Модельдеу және жылжымалы шекті жүйелерде реакциялы-диффузиялық процесстерді есептеу әдістері», жетекшісі: т.ғ.д., доцент Мусабекова Л.М.

Нәтижеде т.ғ.д., профессор Оспанова А.О. «Полимерлеу өнеркәсіптік процесін басқарудың ақпараттық жүйесін жасау» тақырыбы бойынша ғылыми-ізденіс жұмыстарын қаржыландыру грантын 30 млн.тенге соммасын жеңіп алды.

Кафедра профессор-оқытушылары 16 оқулық және оқу құралдарын, 15 электрондық оқулық, 4 виртуалды зертханалық жұмыс және 8 кейс даярлады.

ОБ материалдық техникалық базасы

Халықаралық байланыстар

Кафедра жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтарымен, ғылыми-зерттеу институттарымен тығыз байланыста: Путра Малайзия Университеті (Малайзия),  Ақпараттық технологиялар, механика және оптика Санкт-Петербург ұлттық зерттеу университеті (Ресей),  Новосибирск мемлекеттік университеті (Ресей),  Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Нижегород мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Ташкент ақпараттық технологиялар университеті (Өзбекстан), Ресей ғылым акдемиясының Курнаков атындағы жалпы және неорганикалық химия интституты (Ресей).

Кафедраның 2 курс магистранты Б.С.Байзакова – Санкт-Петербургте, 4 курс студенті Р.Мұратұлы  – Германияда, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқып өз білімін жетілдіруде. 2 курс студенттері Сабден Маржан және Мамбетова Асем Путра Малайзия университетіне оқу жылының көктемгі семестрінде білім алуға академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жолдамаға ие болды.

Кафедра үнемі іс-тәжірибе өту қорларын кеңейтуде. Іс-тәжірибе өту орындары:

 1.  «БанкТуранАлем» акционерлік қоғамы – банктік қызметтерді көрсету мекемесі (Шымкент қаласы);
 2.  «ПетроКазахстанОйлПродактс» – Мұнай өңдейтін өндірістік мекеме (Шымкент қаласы);
 3.  «Ferrum-Vtor» акционерлік қоғамы -  құрылыс материалдарын жасау мекемесі (Шымкент қаласы);
 4. Шымкент қаласы және Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша салық комитеті;
 5. «ПК Южполиметалл» акционерлік қоғамы – түсті металдарды және олардың қоспаларын оңдейтін өндірістік концерн. (Шымкент қаласы);
 6. «Эппл Син» ЖШС - техникалық қолдау және бағдарламалық қамтамасыз ету орталығы (Шымкент қаласы);
 7. «Казснабобразование» ЖШС - (Шымкент қаласы);
 8. «ОҚО ішкі істер департаменті» -(Шымкент қаласы);

«3DS» ЖШС-(Шымкент қаласы).

Бакалавриат  050704 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету және магистратура  6N0704 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету білім беру бағдарламалары ASIIN неміс агенттігінде аккредиттеуден өтті.

МӘЛІМЕТ
                     
 2018 жылы М.Әуезов атындығы ОҚМУ түлектері туралы мамандық бойынша 
                                           5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы  
                     
                     
№ р/н Түлектердің А.Т.Ж. (толығымен) Туған жылы  Тұрақты тұратын мекен-жайы Отбасы жағдайы Қандай тілдерді меңгерген 4 балдық жүйе бойынша орташа балл Дипломдық жобаның (жұмыс) тақырыбы  Қайда, қандай практика түрлерін өтті  Байланыс телефоны, ИИН, e-mail Оқу барысындағы  жетістіктері 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИП-14-6к2
1 Қамантай Айгүл Сәбитқызы 21.01.1996ж.   Шымкент қ., Қызылжар м/а, Тұртай 310 бойдақ қазақ, орыс 2,76 «АзияСервисТранс» ЖШС-нің жүргізушісінің АЖО құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                ТОО «Ай Сервис Транс» Шымкент қ.Қатын-көпір б/н                                                          Диплом алды  іс-тәжірибеден                    «АзияСервисТранс» ЖШС   87072495096 960121401478  kamantai@inbox.ru  
2 Әбдіғапбар Салтанат Бекжанқызы 09.06.1996ж.   Шымкент қ., Мангельдина 46-4 бойдақ қазақ, орыс 3,95 Қала тұрғындарының суды пайдалануы бойынша электрондық ресурс құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе ТОО Транспортна-логическая компания «Эльбурс»     Шымкент қ.  Мангельдина 33/57                                                                                 Диплом алды  іс-тәжірибеден               «Вода-Канал-2» ЖШС               87054920408 960609400859  saltuwa_96-50@mail.ru  
3 Әбілқасым Қайырхан Қазыханұлы 16.07.1997ж.   Шымкент қ., Самал 3 Ерназаров 1639 бойдақ қазақ, орыс 3 Құрылыс жұмыстарын талдаудың бағдарламалық қамтамасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                         «Арыс толқындары» ЖШС     
 Арыс қ. Әйтеке-би көшесі №164
  ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Люкс строй инженеринг» ЖШС            
87478602425 970716300688  kairkhanabilkasim@mail.ru  
4 Айтбай Алипа Кеңесқызы 14.11.1995ж.   Шымкент қ., мкр Забадам Талтасу 46 бойдақ қазақ, орыс 2,74 «Цифровая реализация» ЖШС кли клиенттерінің статистикасын жинау үшін бағдарламалық модулін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                       ЖШС «Мега Юг Сервис»ОҚО, Шымкент қ, Б.Момышұлы 9/1                                       ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Цифровая реализация» ЖШС              87074740381 951114401361  Aitbay_A_95@mail.ru  
5 Ержан Асхат Адалханұлы 06.07.1995ж.   Шымкент қ., Жолдыбай 22-3 бойдақ қазақ, орыс 2,84 Несиелендіру бөлімінің қағаз жұмыстарын оңтайландырушы бағдарламалық қамтама құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                       ЖШС    «Козкоммерцбанк»
Шымкент қ. Г.Иляева көш. 33А                                           Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Казкоммерцбанк» АҚ             
87021737701 950706301509  askhat_19_95@mail.ru  
6 Жаңабаева Маржан Оразбайқызы 04.12.1995ж.   Сарыағаш қ., Құрманғазы 24 бойдақ қазақ, орыс 2,76 Даулехан компаниясының «Көтерме-бөлшек қоймасы» бағдарламалық қамтамасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            «Зейнет ақы төлем орталығы»                                                                Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Даулетхан ТД» ЖШС             оқу, өндірстік, диплом алды  87788978202 951204401300  Marjan_1995_12@mail.ru  
7 Кәрім Бекзат Айнамқұлұлы  13.02.1997ж.   Шымкент қ., Илшьяева 14-41 бойдақ қазақ 2,7 «АзияСервисТранс» ЖШС-нің жүргізушісінің АЖО құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        «Жетісай Несие»КС ЖШС
ОҚО,Мақтаарал ауд.Атакент кенті.                    Диплом алды  іс-тәжірибеден      «АқЖол -2008 Лтд» ЖШС     оқу, өндірстік, диплом алды  
87023268797 970213301106  bekzat.karimov.97@mail.ru  
8 Маметова Карлыгаш Досалыкызы 13.04.1995ж.  Шымкент қ., Мкр Қызылжар Құртаев 10 бойдақ қазақ, орыс 2,69 «Клин Карпет» компаниясынын менеджер-кеңесшінің бағдарламалық қосымшасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                      «Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар орталығы»  Шымкент қ.  Тәуке хан даңғылы 5                                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Клин Карпет» ЖШС               87023268797 950413401374  Lady_kika.95@mail.ru  
9 Мамыр Аяжан Қайратқызы 14.08.1996ж.   Шымкент қ., Тассай н/ү, уч 1063 тұрмыс құрған қазақ, орыс 2,9 Оқытушылардың оқу және ғылыми-ізденіс жұмыстарын жүргізудің автоматтандырылған жүйесін құру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                   «Нур-Строй 2016»Шымкент қ,  Казгурт мкр, Бөгенбай батыр1.                                                                      Диплом алды  іс-тәжірибеден  М.Әуезов атын. ОҚМУ, ЕТжБҚ кафедрасы     87054870323 960814401396  Ayashka_14-08@mail.ru  
10 Нышанбаев Талас Маханбетұлы 27.10.1996ж.   Шымкент қ., Момышұлы 18-5 бойдақ қазақ, орыс 2,76 Энергоэкспорт компаниясының бағдарламалық қамтамасын жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                    «Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар орталығы» Шымкент қ.  Тәуке хан даңғылы 5                                             Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Энергоэкспорт» ЖШС            87714449398 961027301235  Talas_Nysh@gmail.com  
11 Оңғар Ердос Ерланұлы 14.09.1996ж.   Шымкент қ., Уалиханова 198-69 бойдақ қазақ, орыс 2,79 Шымкент көпсалалы колледжі бітірушілерінің диплом жұмыстарын есепке алу бойынша деректер қорын құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе               «Шымкентский многопрофильный колледж», кадарлар бөлімі.   Шымкент қ. Рашидова, 36                                                                  Диплом алды  іс-тәжірибеден            Шымкент көпсалалы колледж        87784039283 960914301492  Erdos_O_E96@mail.ru  
12 Рискулов Беглан Шаматбайұлы 03.07.1995ж.   Шымкент қ., Қазығұрт м/а Правсаюз 69 бойдақ қазақ, орыс 2,76 «ШЫМКЕНТМАЙ» АҚ- ның клиенттермен жұмыс істегенде ақпараттарды құжаттауға арналған автоматтадырылған жұмыс орнын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе               «Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар орталығы» Шымкент қ.  Тәуке хан даңғылы 5                                             Диплом алды  іс-тәжірибеден  «ШЫМКЕНТМАЙ» АҚ           87072350441 950703301681  Beglan-03-077@mail.ru  
13 Сағындық Жулдыз Муратқызы 06.08.1996ж.  Шымкент қ., 193 квартал Маусым 16 бойдақ қазақ, орыс 3,84 Электр желілеріндегі электр энергиясын пайдаланудың мониторинг жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе         «Корпарация АС и КО» ЖШС    Шымкент қ. Рашидов 9                                                  Диплом алды  іс-тәжірибеден  ОҚО энергетика және тұрғын үй басқармасы       87029447081 960806400909  zhuldyzsagyndyk96@mail.ru  
14 Сайлау Жанерке Еркатқызы 25.08.1996ж.   Шымкент қ., Самал 1 Тайманов 9 тұрмыс құрған қазақ, орыс 3,49 «Жанаталап-МТ» мекемесінің автоматтандырылған жоспарлау құралын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе             «Жанаталап -МТ»
Шымкент қ. Туркестанская 6.
 ЖШС                                                                                   Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Жанаталап-МТ» ЖШС            
87471062696 960825401128  Caylau_Jan96@mail.ru  
15 Тәжібай Нұрлан Ерланұлы 19.05.1995ж.   Шымкент қ., Нұртас нөмерсіз бойдақ қазақ, орыс 2,79 «Отрар Пауэр» ЖШС-гі қызметкерлерінің жұмыс орындарына электрондық рұқсат беру бағдарламасын құру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        «Отрар Пауэр »ЖШС     Шымкент қ. Төле-би, 25                                                   ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден        «Отрар Пауэр» ЖШС               87756575560 950519300386  Nur_25_08@mail.ru  
16 Төлжан Дінмухамет Октябрьұлы 17.09.1997ж.   Шымкент қ., 112 квартл Искра 17 бойдақ қазақ, орыс 3,74 «АКТ» пәнінен мультимедиялық бағдарламалық қосымша құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                              ОҚО ДСБ «Шымкент медицина колледжі»  Шымкент қ. Желтоқсан көш. 22                                                                                      Диплом алды  іс-тәжірибеден              Шымкент медицина колледжі         87074741384 970917300155  Dima_ukgu@mail.ru  
17 Толымбек Нұрқанат Нұрманұлы 30.04.1997ж.   Шымкент қ., Күншығыс 12-9 бойдақ қазақ, орыс 2,74 «KAZMEDPRIBOR» ЖШС-нің қойма операцияларын есепке алудың АЖ құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                      «Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар орталығы»  Шымкент қ.  Тәуке хан даңғылы 5                                          Диплом алды  іс-тәжірибеден  «KAZMEDPRIBOR» ЖШС        87753031212 970430301057  nur_96_96.04@mail.ru  
18 Шайман Мария Асылқызы 10.09.1996ж.    Шымкент қ., Тассай б/н, уч. 1002 тұрмыс құрған қазақ, орыс 2,79 Компьютерлеге қызмет корсету орталығының автоматтандырылған жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                       «APT Technology »  ЖШС    Шымкент қ.  Кржижановского 5Г.                                                      Диплом алды  іс-тәжірибеден                    «ART-Technology» ЖШС           87476252332 960910400776  Shayman_10-09@mail.ru  
19 Шалдарова Аида Сатымбековна 14.10.1996ж.   Шымкент қ., Аскарова 39-17 бойдақ қазақ, орыс 2,79 «Мега Юг» ЖШС маманының автоматтандырылған жұмыс орнын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                           «Мега Юг Сервис» ЖШС  ОҚО, Шымкент қ, Б.Момышұлы 9/1                                                               Диплом алды  іс-тәжірибеден  «МегаЮгService » ЖШС          87471194221 961014401131  Aida..64@mail.ru  
20 Лесбек Асылжан Аманжолұлы 18.05.1997 Шымкент қ., 17 мкр 20дом 34кв бойдақ қазақ, орыс 2,67 Объектіге бағытталған бағдарламалау пәні бойынша виртуалды зертхананы жобалау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            АҚ ШФ «Казтеміртранс» Шымкент қ.Қабанбай батыр даңғылы.                                               Диплом алды  іс-тәжірибеден  М.Әуезов атын. ОҚМУ, КТО  87076727435 970518300691          Lesbek-A-A@gmail.com  
ИП-14-6к1
21 Абдимуталипова Зухра Қуанышқызы 28.07.1995ж.     Шымкент қ., мкр Қайтпас 2 б/н бойдақ қазақ, орыс, шет тілі 3,62 «Talas Group» ЖШС-нің ақпараттық жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                             Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі О.Қ.О бойынша басқармасы.
Шымкент қ.Тыныбаев 40                                             Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Talas Group» ЖШС               
87751883755  950728401078  zukhra_95@mail.ru Мадақтама 
22 Абишев Нурлан Бахытович 06.06.1995ж.   Шымкент қ., мкрТельман  бойдақ қазақ, орыс 2,14 Техникалық бөлімнің жұмысын автоматтандыру БҚ жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        О.Қ.О Арыс ауданы
     «Ұлан-Б» ЖШС
  Диплом алды  іс-тәжірибеден  «АгроВинПром» ЖШС                
87477004001 950606301773      Nurik-06-06@mail.ru  
23 Аманов Усен Раймбердиұлы 14.08.1995ж.    Шымкент қ., Азат мкр Ақ-дала38 бойдақ қазақ, орыс 2,98 Мекеме қоймасына келіп түскен шикізаттарды есепке алушы бағдарламалық қамтама құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        «Эверест» ЖШС  Шымкент қ.         Диплом алды  іс-тәжірибеден  «K.AZTEL» ЖШС   87076990911 950814300944  www.leo_95_14@mail.ru Мадақтама,           II орын КВН
24 Барат Гулнур Сейлханқызы 15.05.1995ж.    Қазығурт ауд., Жігерген елді мекені бойдақ қазақ, орыс 3,72 Мекеменің ішкі жұмыстарын жүргізу мен тіркеуге арналған БҚ құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Казснабобразование» .ЖШС       Шымкент қ                                                                         Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Ырысым» ЖШС  87757024916 950515401170  Gyliya_1505@mail.ru  
25 Бекбосын Ұлан Ғалиұлы 23.02.1997ж.   Шымкент қ.,мкр Самал-3 б/н бойдақ қазақ, орыс 2,72 Мекеменің шығаратын өнімдерін талдаушы және есепке алатын қосымша жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            О.Қ.О Арыс ауданы
     «Ұлан-Б» ЖШС                                                                  Диплом алды  іс-тәжірибеден               «Ұлан-Б» ЖШС  
+77027767077 970223300757  Bekbosyn_1997@mail.ru  
26 Бескемпір Айдана Мадыханқызы 08.03.1996ж.    Шымкент қ., Сайрамский уч Варашиловака Қарабаева 5  тұрмыс құрған қазақ, орыс 2,72 Электронды басылымдарды есепке алудың ақпараттық жйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                          «Эверест» ЖШС  Шымкент қ.                                            Диплом алды  іс-тәжірибеден        М.Әуезов атын. ОҚМУ, Электрондық оқу-әдістемелік басылымдар орталығы           87763535676 960308402948     Aidoni-1996@mail.ru  
27 Жақудаева Айғаным Муфтиллақызы 30.03.1996ж.    Шымкент қ., Жангелдина 32-84 бойдақ қазақ, орыс 2,95 Компания қызметкерлерінің кәсіби деректерін тестілеудің ақпараттық жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе               «Эверест» ЖШС  Шымкент қ.                                                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Казпочта» АҚ   87477432727  960330401266  Aika_1996@mail.ru  
28 Оспан Бекбол Батырханұлы 27.02.1996ж.    Жетісай қ,Мақтарал ауд,Абай ауылы Береке 12 бойдақ қазақ, орыс 2,95 Ауыл тұрғындары туралы деректер қорын тұрғызу      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                      «Эверест» ЖШС  Шымкент қ.                                               Диплом алды  іс-тәжірибеден  Ж.Ералиев ауылдық әкімшілігі   87077276699 960227301686  Ospan2702@inbox.ru  
29 Өмірқұл Ернар Қалдыбайұлы 29.08.1994ж.   Шымкент қ., Република 17а-8 бойдақ қазақ, орыс 2,48 «Флэш-карточкалар менеджері» программалау негіздерін менгеру үшін қосымшасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                               О.Қ.О Қазыгұрт ауданы Қонаев көшесі
№11 колледж
  Диплом алды  іс-тәжірибеден  МКҚК «11 колледж»        
87778865694 940829300756      Ernar-19-94@mail.ru II орын жайдарман, үздік ойыншы
30 Мамешова Әсел Акбарбекқызы 21.06.1995ж.   Шымкент қ., мкр Қазығұрт Жұлдыз 40 бойдақ қазақ, орыс 3,62 «Асем» ЖШС-нің клиенттерімен жұмыс жасауды автоматтандыру жүйесін құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                             ОҚО Ішкі Істер Департаменті Әкімшілік полиция басқармасы  Шымкент қ.Желтоқсан 13.                                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден         «Асем» ЖШС   87028551095 950621401305  Asel_1995_05@mail.ru  
31 Мұрат Талғат Бағдатұлы 22.03.1997ж.    Шымкент қ., Сайрам ауд,Ж.Суханов,17 бойдақ қазақ, орыс 2,74 «Компьютерлік графика» пәнінен электронды оқыту қосымшасын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Казснабобразование»                           ЖШС         Шымкент қ.                                                       Диплом алды  іс-тәжірибеден  М.Әуезов атын. ОҚМУ, ЕТжБҚ кафедрасы         87074481270 970322301773  Mura_1997@gmail.com  
32 Салхан Аяулым Бақтиярқызы 11.01.1996ж.    ОҚО Сарыағаш ауданы бойдақ қазақ, орыс 2,95 Логистик маманның автоматтандырылған жұмыс орнын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                           «ҚТЖ» ҰК АҚ «Бас есептеу орталығы» АЖЖБ Шымкент қ. Анарова 32                                         Диплом алды  іс-тәжірибеден               «ЛОИС» Қазақстан Темір Жолы АҚ          87072562506 960111401433  Ayia_11_01@mail.ru  
33 Садыбекова Сания Сұлтанбекқызы 18.04.1995ж.   Шымкент қ., мкр 17-14 тұрмыс құрған қазақ, орыс 3,46 «Алгоритмдеу және бағдарламалау» мультимедиялық оқыту жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                   Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын «ОҚМПИ»   Шымкент қ.
Байтұрсынов 13.
   Диплом алды  іс-тәжірибеден  РМК ШҚ жүргізу құқымен ОҚМПИ 
87785004446 950418400758     Saniya-18-04@inbox.ru  
34 Самиева Нұржамал Қожабекқизи 14.10.1995ж.   Өзбекстан Республикасы бойдақ қазақ, орыс 3,79 №19 колледж мемлекеттік комуналдық қазыналық кәсіпорнының ақпараттық анықтамалық жүйесін құру.      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Казснабобразование» ЖШС         Шымкент қ.                                                                      Диплом алды  іс-тәжірибеден  ОҚО білім басқармасы «№19 колледж» МКҚК  87076747889      951014  nurjamal.samieva@mail.ru II орын  конференция
35 Сағымбаев Ергали Абдыбақытұлы 01.01.1997ж.   Шұбарсу ауылы,Масиев Арман-3 бойдақ қазақ, орыс 2,9 Мейір-2 компаниясының «Сауда өкілі» бағдарламалық қамтамасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                          О.Қ.О Арыс ауданы
 «Ұлан-Б»  ЖШС       
  Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Мерей-2» ЖШС 
87075083488 970101303936  Era_01_01@mail.ru Мадақтама
36 Тамиев Руслан Қайратұлы 26.06.1995ж.   Шымкент қ., Гагарина 42-37 бойдақ қазақ, орыс 2,67 «Күндізгі стационар» бағдарламалық қамтамасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                   Шымкент университеті, кадр  бөлімі. Шымкент қ.                                                                       Диплом алды  іс-тәжірибеден  «№9 Шымкент қалалық  емханасы»     87082784883 950626300843  Rus_1995_95@mail.ru  
37 Сейілхан Сағдат Мағжанұлы 11.07.1994ж.   Шымкент қ., мкр 17-19 бойдақ қазақ, орыс 2,67 «№9 Шымкент қалалық  емханасы » орталығының тіркеу орнына арналған АЖ құру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                         О.Қ.О Арыс ауданы
 «Ұлан-Б»  ЖШС                                                                 Диплом алды  іс-тәжірибеден  «№9 Шымкент қалалық  емханасы»       
87754240109 940711301138     Sagdat-11_7@inbox.ru  
38 Еспан Забира Шералықызы 24.11.1996ж.    Арыс қаласы,Мағжан Жұмабаев бойдақ қазақ, орыс 3,19 «Жүк тасымалдау» компаниясының жүкті тасымалдауды есепке алу бағдарламасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                           «КТЖ-Грузовые перевозки» АҚ  Шымкент қ. Володорского  көшесі.                                     Диплом алды  іс-тәжірибеден              «Жүк тасымалдау» Қазақстан Темір Жолы АҚ         87078809577 961124400101  sheralievanaa@mail.ru  
39 Құрманалі Салтанат Бақытқалиқызы 20.06.1996ж.    Шымкент қ.,Қайтпас 1 бойдақ қазақ, орыс 3,09 «Web қосымшаларын құрастыру негіздері» мультимедиялық бағдарламалық қамтамасын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                       Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі О.Қ.О бойынша басқармасы
  Шымкент қ.Тыныбаев 40                                            Диплом алды  іс-тәжірибеден  Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті    
87785448422 960620401371  qurmanali01@mail.ru  
40 Шегирбай Темиржан Қуанышұлы 28.02.1996ж.   Сарыағаш қ., Асаубаев 335 бойдақ қазақ, орыс 2,4 «Алтынбек» ЖШС-нің құрылыс жұмыстарына тапсырыстарды есепке алудың бағдарламалық қамтамасын құрастыру.      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                    «Алтынбек» ОҚО Сарыағаш қ. Әйтеке би н/с                                                                                            Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Алтынбек» ЖШС  87718871509 960228301582   Tima_96@mail.ru  
41 Асан Ғалымжан    Шымкент қ. бойдақ қазақ, орыс 2,51 6М070400 маистранттары үшін «Эксперттік жүйелер» мультимедиялық бағдарламалық қамтамасын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе .«Казснабобразование» ЖШС         Шымкент қ.                                                                         Диплом алды  іс-тәжірибеден             М.Әуезов атын. ОҚМУ, ЕТжБҚ кафедрасы         Gala777@mail.ru  
ИП-14-6р
42 Ибрагимов Максат Кажимуратұлы 21.08.1996ж.    г. Шымкент.,  4 мкр. 4а/ 28 бойдақ орыс 3,69 Шымкент қаласы интегралданған ақпараттық жүйесінің білім беру үрдісі модулі бағдарламалық қамтамасын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            «ЦР Достык»  ЖШС  , Шымкент қ. Мадели-кожа 35/1                                                                                   Диплом алды  іс-тәжірибеден  ЮКГУ им.М.Ауезова, кафедра ВТиПО   8 771 348 52 66 960821301090  xman_GAR@mail.ru  
43 Каратаев Данияр Сайдалимович  18.09.1996ж.   г. Шымкент., Мадели-Кожа 87 бойдақ орыс 2,95 Құрылыс мекемесінің келісім шарттарын басқарудың бағдарламалық қосымшасын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                              «Жібек жолы құрылыс» ЖШС                                          Диплом алды  іс-тәжірибеден              «ЖибекЖолыКурылыс» ЖШС             7 775 000 04 11 960918301117  daniyar.karataev@gmail.com  
44 Касанов Рустам Идрисович 11.10.1996ж.   г. Шымкент., Уркимбаева 8 мкр. 10/72 бойдақ орыс 2,52 Разработка ПО массового обслуживания  на примере АРМ библиотеки       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        «КазСнаб Ел» ЖШС                                                          Диплом алды  іс-тәжірибеден                ЮКГУ им.М.Ауезова   8 702 905 84 36 961011300864  Rusik_KK@gmail.com  
45 Наралиева Малика Айбековна 15.05.1997ж.   г. Шымкент., Мадели-Кожа 98 бойдақ орыс 3,35 «Байланыс менеджері» бағдарламалық құралын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе « Авторемстрой ЛТД»  ЖШС    Шымкент қ. мкр Сайрам дом1 кв 41.                                                    ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден               «Цифровые реализации»   ЖШС             8 708 289 80 99 970515401302  mali.15@mail.ru  
46 Панаев Юнус Сагадинұлы 08.06.1996ж.   г. Шымкент., Айбергенова 5/12 бойдақ орыс 2,5 «ШЫМКЕНТМАЙ» АҚ –ның динамикалық Веб-сайтын құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                             «APT Technology»  ЖШС                                                Диплом алды  іс-тәжірибеден                «ШЫМКЕНТМАЙ»   АҚ                       8 778 237 78 23 960608300956  Panayev_U@mail.ru  
47 Юнусалиев Исламбек Хурсандович  26.09.1996ж.    г. Шымкент., К.Цеткина 1258 бойдақ орыс 3 HR-қызметін автоматтандыру жүйесін құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                      «Жібек жолы құрылыс» ЖШС                                                   Диплом алды  іс-тәжірибеден               ТОО «Royal Company»            8 702 393 5005 960926300826  Islambek96@mailo.ru  
ИП-14-6а
48 Көпбосын Айдос Манарбекұлы 23.02.1997ж.    Шымкент қ., 16 мкр 2дом 26кв бойдақ қазақ, орыс 2,83 Агрокредит компанияға арналған мобильді қосымша      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                  «Ақ Ниет»  Шымкент қ. Байтулы Баба 12А                                                                                                    Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Агрокредит» АҚ  87758209397 970223301275 cap.96@mail.ru  
49 Серік Ержан Қанатұлы 28.07.1996ж.   Шымкент қ., мкр Нурсат 210дом 5кв бойдақ қазақ, орыс, шет тілі 2,25 «Аптека» ААЖ құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                              «РИА-БАРС» ЖШС,  Шымкент қ. Республика 30А                                                                 Диплом алды  іс-тәжірибеден  Көпсалалы медициналық колледж             87785942747 960728300502  corolla_1@mail.ru  
50 Женали Несибели Мухитқызы 09.09.1996ж.   Шымкент қ., Уалиханова 219б 30кв бойдақ қазақ, орыс 3,12 Делюкс компаниясының деректер қорын жасау       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                           «Delux group S10» ЖШС , Шымкент қ. Мұханов 59                                                                      Диплом алды  іс-тәжірибеден            «Delux group S10» ЖШС , Шымкент қ. Мұханов 59  87763020003 960909400874  nesi_09.09@mail.ru  
51 Пернебек Света 01.02.1997ж.   Шымкент қ., Жолдыбай 22-3 бойдақ қазақ, орыс 3,62 Тиімділеу әдістерінен виртуалды зертхананы жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                       «Аймақтық әлеуметтік инновациялық» университеті
ОҚО Шымкент қ. Құрманбеков көш. 46
  ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті   
87785942747 970201401503  Pernebek_Sveta@mail.ru  
52 Исабеков Аблай Ғабитұлы 10.05.1996ж.   Шымкент қ., 194 орам участок 1133 бойдақ қазақ, орыс 2,53 «Бейбарс» жарнамалық агенттігінің ААЖ-сін құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                              «РИА-БАРС» ЖШС,  Шымкент қ. Республика 30А                               ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден                «РИА-БАРС» ЖШС,  Шымкент қ. Республика 30А         87010140596 960510301054  Issabekov_96_kz@mail.ru  
53 Пириев Эльшан Камалович 14.10.1991ж.    г. Шымкент., мкр. Кайтпас 1, Амангельды 107 бойдақ қазақ, орыс 3,72 «Энергоинформ» АҚ-ның Оңтүстік филиалы үшін Web қосымшаны жасауда жаңа құралдарды қолдану      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Энергоинформ» АҚ, Шымкент қ. Б.Момышұлы 27                                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден   «Энергоинформ» АҚ 87789379551 911014300881  Yelshan_10_91@gmail.com  
54 Сердюк Михаил Сергеевич 16.09.1996ж.    г. Шымкент., п.Алимкулова дом 23/3 бойдақ қазақ, орыс 3,41 Фирманың ағымдық басылымдарға жазылушылар деректер қорын құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                 «Ernur -Press» ЖШС ,   Шымкент қ Алимкулова 22                                                                   Диплом алды  іс-тәжірибеден  ТОО «Ernur Press»   87082182180 960916300158                  m11-1m@bk.ru  
55 Хожибергенова Умида Давлатбекқызы 04.09.1996ж.    г. Шымкент., Гагарина 147/26 бойдақ қазақ, орыс 3,77 Ғылым мен өндіріс департаментіне арналған       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Департамент науки и произодста» ЖШС ,  Шымкент қ. Таукехана 5 16корпус.                                                   Диплом алды  іс-тәжірибеден   «Департамент науки и производства» ЖШС   87756214921 960904400486  hadji_umida@mail.ru  
56 Юсупов Алмас Берекулы 11.08.1997ж.   г. Шымкент., мкр. Сайрам 8/11 бойдақ қазақ, орыс 2,79 Ернурпресс полиграфиялық компаниясының деректер қорын жасау       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                              «Digital System» ЖШС , Шымкент қ.                                                 Диплом алды  іс-тәжірибеден                    «Ком-Сити» ЖШС, Шымкент,. Мангельдина 137 87084004909 970811300921  chimdago-26@gmail.com  
57 Бахадыров Тимур Бахадырович 31.07.1996ж.   г. Шымкент., Майдантал 17 бойдақ қазақ, орыс 3,46 Коммивояжер есебіне арналған бағдарламалық құрал жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            «Ernur -Press» ЖШС ,   Шымкент қ Алимкулова 22                                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден              «Центр Автоматизации и бизнеса» ЖШС, .Шымкент, Толе би 41 офис 208   87718988866  960731301626  timur_baha@mail.ru  
58 Жайлауова Айгерім Қайратқызы  24.01.1997ж.   Шымкент қ., Абдуразақова 5-47 бойдақ қазақ, орыс 3,63 Интернетте іздеу ұйымдастырылған Арыс қаласының жұмыспен қамту орталығы қызметкерінің автоматтандырылған жұмыс орнын жасау      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «Казснабобразование»   ЖШС                                                Диплом алды  іс-тәжірибеден            Арыс қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі          87027467024 970124400110  shailauova97@mail.ru 2015ж - ересектер арасында спартакиада II орын; 2016ж - Орталық Азия чемпионатында II орын; 2016ж- ОҚМУ экономика факультеттер бойынша III орын; 2016ж - 18-21 жас аралығында ҚР чемпионатында I орын; 2016ж - ересектер ҚР чемп. II орын; 
59 Тимабай Жандос Нурланұлы 13.07.1996ж.   Шымкент қ., 18мкр 26-50 бойдақ қазақ, орыс 3,69 «ЖОО кафедра меңгерушісі АЖО» Веб қосымша құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «АзияСервисТранс» ЖШС                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден  РМК ШҚ жүргізу құқымен ОҚМПИ  8 705 690 03 60 960713301291  Tima_Jand_1996@mail.ru  
60 Таттибек Багдат Қанатұлы 21.03.1997ж. г. Шымкент., 112 кв. ул. Постышева 61 бойдақ қазақ, орыс 2,63 «Phaeton DC» компаниясының негізгі қызметтерін автоматтандыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе «АзияСервисТранс» ЖШС                                           Диплом алды  іс-тәжірибеден  ТОО «Phaeton DC»             оқу, өндірстік, диплом алды  8 776 050 25 25 970321300690  Baha_21-03@mail.ru  
ИП-15-6кс
61 Асан Салтанат Нысанәліқызы 17.10.1994ж.   Шымкент қ., Азт м.а, Е.Спатаев 139 бойдақ қазақ, орыс 3,75 «Математика. Сынып                 1.Бөлім 1» мектеп оқушыларына мультимедиялық бағдарламасын құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                                             Диплом алды  іс-тәжірибеден           М.Әуезов атын. ОҚМУ, Электрондық оқу әдістемелік басылымдар орталығы
Шымкент қаласы, Тәуке хан көш 5
87477011601 941017401530  Saltanat_7794@mail.ru  
62 Аштархан Әділхан Асылханұлы 13.08.1993ж.   Шымкент қ., Игилик ж.м., С.Сейфуллина 11/1 үйленген қазақ, орыс 2,18 Қала тұрғындарының ағымдағы басылымдарға жазылуын есепке алу бойынша ААЖ құрастыру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                        «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                                               Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Казпочта» ЖШС оқу, өндірстік, диплом алды  87774097887 930813301488  adilhan7887@mail.ru  
63 Азамат Гүлжайна Мұратханқызы 09.10.1995ж.   Төлеби ауданы., Ленгер қ., Қазақстан көш 20 тұрмыс құрған қазақ, орыс 2,78 Оқытудың техникалық құралдарын жөндеуді есепке алудың ақпараттық жүйесін құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                          «Billion & LTD» ЖШС, Шымкент қ. Мангельдина 33/57                                                 ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден  Ленгер қалалық №8 колледж     87782993555 951009400312  jaina.111@mail.ru  
64 Дебей Ақерке Сапарбекқызы 07.03.1995ж.   Шымкент қ., Риза б/н бойдақ қазақ, орыс, шет тілі 3,38 «Операциялық жүйелер» пәнінен электрондық оқулық құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                  «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден  М.Әуезов атын. ОҚМУ, ЕТжБҚ кафедрасы          87782693238 950307400121  d.akerke.95@mail.ru  
65 Джуманов Аманкельды Нурлубекович 05.08.1989ж.   Шымкент қ., Нұрсат м.а., д.9, кв 5 үйленген қазақ, орыс 2,4 «Billion&LTD» ЖШС-нің бағдарламалық қамтамаларды құрастыру тапсырыстарын есепке алудың АЖ құрастыру.      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                             «Billion & LTD» ЖШС, Шымкент қ. Мангельдина 33/57                                                             Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Billion&LTD» ЖШС             87711441333 890805302620  87711441333@mail.ru  
66 Нұржаубайұлы Тілеуберді 09.05.1996ж.   Шымкент қ., Самал мөлтек ауданы., уч 2793 бойдақ қазақ, орыс 2,77 «М-ломбард» ЖШС клиенттермен жұмыс жасау жүйесін автоматтандыру.      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                     «Billion & LTD» ЖШС, Шымкент қ. Мангельдина 33/57                                                       Диплом алды  іс-тәжірибеден                       ОҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының «ОҚО ауыр атлетикадан ОРДБЖМСМ» КММ
Шымкент қаласы, Театр көш 31
            
87075101909 960509301331  tilenur@gmail.com  
67 Ордабек Абылай Мейірбекұлы 25.02.1995ж.   Шымкент қ., Самал мөлтек ауданы 2., уч 741 үйленген қазақ, орыс 2,74 Университеттің мұрағатын ойтайландырушы қосымшаны жобалау және құрастыру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                               «Billion & LTD» ЖШС, Шымкент қ. Мангельдина 33/57                                                               Диплом алды  іс-тәжірибеден          Мирас университеті, Ақпарат технологиялар және телекоммуникациялар
Шымкент қаласы, Рашидов б/н
     
87779199901 950225300070  abylai_005@mail.ru  
68 Сейтмурат Ғани Ғалымжанұлы 25.04.1995ж.   Шымкент қ., Жарқынбеков 16 үйленген қазақ, орыс 2,33 «N-Soft» ЖШС-нің менеджерінің жұмысын автоматтандыруға арналған АЖО құру       Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                         «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                                            Диплом алды  іс-тәжірибеден                «N-Soft» ЖШС  87087050595 950425301432  gani.seimur@mail.ru  
69 Тойтанова Орынкүл Бекқожақызы 16.11.1994ж.   Шымкент қ., пр Республики 52/54 тұрмыс құрған қазақ, орыс 2,85 Фитнес-клуб үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                            «Billion & LTD» ЖШС, Шымкент қ. Мангельдина 33/57                                                              Диплом алды  іс-тәжірибеден           «МЕГА ЭКСПРЕСС» ЖШС                     87755516108 941116400739 orinkul_94@mail.ru  
70 Төлеген Әнипа Құралбекқызы 26.07.1995ж.   Шымкент қ., Қызылшар ш.а., Тоқбәйге 69 тұрмыс құрған қазақ, орыс, шет тілі 3,84 Вакцинациялау және егу жұмыстарын есепке алу бағдарламасын құру      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                             «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                           ІІ-өндірістік іс-тәжірибе                     Диплом алды  іс-тәжірибеден                №2 Шымкент қалалық емханасы  87071013495 950726400695  anipa.95.95@mail.ru Философия           II орын
71 Ускенбай Нурислам  01.12.1995ж.   Шымкент қ., Қазығұрт м.а., Теспе 39 үйленген қазақ, орыс 2,5 «Лифтқұрылыс» ЖШС-нің ақпараттық анықтамалық жүйесін құрастыру.      Оқу іс-тәжірибеден М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы» Шымкент қ.                           І-өндірістік іс-тәжірибе                                     «Alma TV» ЖШС ,    Шымкент қ. Темерланское шоссе 28.                                                       Диплом алды  іс-тәжірибеден  «Лифтқұрылыс» ЖШС                87781010195 951201300101  nurik_95@mail.ru  
                     
                     
                     
                     
      "ЕТжәнеБҚ" кафедрасының меңгерушісі                                                                       Ахметова С.Т.  
      "АТжЭ" жоғары мектеп деканы                                                                                        Бесбаев Ғ.Ә.