Ғылым

 

1. АТЭ ЖМ Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ бойынша орындалатын тақырыптар:

2016-2018 жылдары үшін М.Әуезов ОҚМУ 2016-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік тақырып жоспарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарында жоғары мектепте бойынша келесі ғылыми жұмыстар орындалды:

"Ақпараттық жүйелер және моделдеу" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-04 Әзірлеу "математикалық және компьютерлік модельдер үшін экономикалық және қолданбалы міндеттерді" жетекші Утебаев Қ. А.

1-бөлім. "Математикалық және компьютерлік модельдеу қолданбалы есептерді және процестер" 2-Кезең. "Математикалық модельдерін сипаттау үшін қолданбалы есептерді және процесстерді басшысы Муратов А. С. 2-бөлім. Әзірлеу "компьютерлік модельдер және ақпараттық жүйелер үшін экономикалық міндеттерді және әр түрлі процестер". 2-кезең. "Компьютерлік үлгілерді әзірлеу үшін экономикалық есептерді шешу" басшысы Ху Вен Цен. Бұл жұмыстарды шешу бойынша математикалық және компьютерлік моделі, бағдарлама, оларды іске асыру орындалды.

Және де шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-07 тақырыбы: "Модельдеу және зерттеу процесінің көшірудің дисперсті жүйелер" жетекші т.ғ.к., доцент Аманбаев Т. Р. 1-бөлім. "Математикалық модельдерді әзірлеу және қолданбалы бағдарламалар пакетін оңтайландыру процесінің параметрлерін наноматериалдарды алу", жетекшісі т.ғ.д., профессор Исмаилов Б. Р. Сыни мөлшері дисперсті бөлшектер, кезінде жүргізілетін тұрақсыздануы (тұндыру) дисперсті жүйелерді анықтау бойынша жұмыстар орындалды. 2-бөлім. "Сызықтық функционалды-дифференциалдық операторлар және олардың қосымшалар модельдеу химия-технологиялық, биофизикалық және физико-техникалық процестердің спектрлік мәселелері, ", жетекшісі т. ғ. к., профессор Шалданбаев А. Ш. Есептерді шешу бойынша математикалық модельдері мен қолданбалы бағдарламалар пакеті және есептеу процесін оңтайландыру каталического пиролиз наноматериалдарды алу жұмыстары орындалды.

"Ақпараттық коммуникациялық технологиялар" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-05 тақырыбы: "Әдістемелік тәсілдер пайдалану саласында ақпараттық-білім беру ортасын және жоғары оқу орнының оқыту кезінде студенттердің жоспарлау және іске асыру дербес оқу қызметі". Жетекшісі ф-м. ғ. д., Медетбеков м. М. 2-кезең. Құру "мультимедиялық бағдарламасын оқыту үшін Қазақстан тарихы бойынша геоақпараттық технологиялар" жетекші т.ғ.к., Ф.К. Жармаханбетов. Білім беру туралы ақпаратты оның көзінен тұтынушыға тиісті ерекшелігі, ерекшеліктері, нысандары және ұсыну түрлері шешімі бойынша жұмыстар орындалды

"Автоматика, телекоммуникация және басқару" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-06 тақырыбы: "Зияткерлік автоматтандырылған жүйелердің технологиялық және оқу үдерісін әзірлеу" жетекші т.ғ.к., доцент Мусабеков А. А. 2-бөлім. " Жер телеметрия деректерін ғарыштық ұшу аппараттары әдістерін өңдеу және беру". 2-кезең. " ТП басқару жүйесін Әзірлеу және зерттеу" жетекшісі доц. к. т. н. Балабекова М. О. ТП басқару жүйесін әзірлеу бойынша жұмыстар орындалды. 3-бөлім. " Термодинамикалық күн электр станциясы үшін эксперименттік оптикалық жүйелердің гелиостатов түрлі типтерін зерттеу ".1-кезең. Зерттеу "автоматтандырылған жүйелерді бақылау гелиоустановок жаңартылатын энергия көздері", жетекшісі т. ғ. к., доцент Сарибаев А.С. Эксперименттік оптикалық гелиостат жүйелерін бақылауды әзірлеу бойынша  2017жыл оқу үдерісіне енгізуде 2 актілер алынған және жұмыстар орындалды. 2-кезең. "Фото, жел, энергиясы құрылғысын орнату, тиімді бөлу үшін электр энергиясын автоматтандыру жүйелерін зерттеу" жетекші т.ғ.к., доцент Арыстанбаев К. Т. міндеттерді автоматтандыру фотоветроэнергетика құрылғысын орнату үшін тиімді электр энергиясын бөлу бойынша жұмыстар орындалды.

"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-08 тақырыбы: "Жобалау және іске асыру бағдарламалық қамтамасыз ету, алгоритмдер мен қолданбалы есептерді шешуде экономика салалары бойынша" жетекшісі ф-м.ғ.к., Өтенов Ә.М., экономика бағдарламаларын әзірлеу үшін алгоритмдер мен қолданбалы есептерді шешу бойынша жұмыстар орындалды.

"Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-04-01 тақырыбы: "Әзірлеу және зерттеу электр және электромеханикалық жүйелер"жаңартылатын энергия көздерін. 1-кезең бойынша "энергия түрлендіргіштердің электр энергиясын жаңартылатын энергия көздерін әзірлеу және зерттеу" жұмыс аяқталып және есеп жасалған. Кезең бойынша 2 "Әзірлеу және зерттеу түрлендіргіш механикалық энергиясын электр энергиясына жел қондырғыларын" жұмыс басталды, 2017 жыл соңында есеп жасалады,. ҒЗЖ №Б-16-04-02 тақырыбы: "Зерттеу ағымы сұйықтық элементтеріндегі тепломассо-айырбастау аппараттары". Осы мемлекеттік бюджеттік жұмыстың зерттелуі екі кезеңнен тұрады. 1-кезең. техникалық әдебиет бойынша құрылымы ағымы сұйықтық арналарда әр түрлі формалары ғылыми шолу. Талдау математикалық сипаттамаларын бөлу жылдамдығы сұйықтықтың поперечному қимасы арнаның жұмысы аяқталды, жасалған есеп. 2-кезең. Әзірлеу гипотетической дене моделіне көшудің басталуы ламинарлық ағын режимін ағымының сұйықтықтың турбулентті және оның математикалық сипаттамасы, 2017ж. соңында есеп жасалады.

"Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдер" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-11-11-14 тақырыбы: 1.1. Ағылшынша-орысша оқу сөздігі: "Автомобиль және машина жасау" мамандығына 3 тілде, т. е. ағылшын, қазақ және орыс тілінде сөздік орындалады. Жұмыс кафедраның оқытушылары арасында бөлінді. Екінші кезеңдегң сөздік: Түпкілікті іріктеу деректер базасын салалық сөздігін анықтау модельдерін туынды с интернационалдық компоненттері латын шығу тегі; латында шыққан семантикалық мазмұны терминдер мен элементтерді анықтау

 

2. Министрліктер мен даму институттарымен қаржыландырылатын Фундаменталды, қолданбалы және тәуекелді зерттеулер

АҒҚТ және КҒҚТ Технологияларды коммерциялау, "Ғылым қоры" АҚ үшін 2017-2018 жылы төмендегі тақырыптар бойынша 27 жоба дайындалды:

 

Кафедрлар

Жобаның атауы

гранттық қаржыландыру ҚР БҒМ ҒК

Жобаның атауы Коммерциялау АҚ Ғылым Қоры ҚР БҒМ және  ТДҰА

Жетекшілер

  1.  

АТБ кафедрасы 7 жоба

 

Производство лечебно-оздоровительной минеральной воды из новых источников "Коктобе" с применением возобновляемых источников энергии

ктн. доцент Сарибаев А.С

2

 

 

«Производство минеральных удобрении применением высокопроизводительной автоматизированной линий технологического процесса»

ктн. доцент Сарибаев А.С

 

3

 

 

Разработка мобильной установки для получения воды, тепла и электроэнергии за счет солнечной энергии

ктн. доцент Исмаилов С.У

 

4

 

 

Разработка беспилотного летательного устройства для радиационной оценки местности

ктн. доцент Исмаилов С.У

5

 

 

Производства высокоэффективных солнечных коллекторов для горячего водоснабжения и отопления

к.т.н. доцент, Мусабеков А.А

6

 

 

Разработка фотоэлектрических установок для учебных заведении

ктн. доцент, Арыстанбаев К.Е

7

 

Оптимальные методы ускоренной обработки широкополосных сигналов в бортовых системах космических летательных аппаратов

 

дтн. проф-р Есмагамбетов БС

8

АЖиМ кафедрасы 9 жоба

Разработка методики, алгоритмов и программ оптимального управления технологическими процессами в условиях чрезвычайных ситуаций

 

д.т.н., профессор - Ху Вен Цен

9

 

Моделирование процессов агрегации в дисперсных средах с учетом зависимости агрегационной активности кластеров от возраста

 

д.т.н., профессор Муратов А.С.

10

 

Разложение по собственным функциям краевых задач для дифференциальных уравнений второго порядка с инволюцией

 

дфмн Сарсенби А М

11

 

Математическое моделирование кинетики процесса каталитического пиролиза для получения наноматериалов.

 

дфмн Исмаилов Бахтияр Рашидович.

12

 

Создание математической модели и расчет распространения газовых выбросов в городских условиях.

 

дфмн Исмаилов  Б Р.

13

 

 Спектральные проблемы  дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументами и сингулярными возмущениями.- 

 

Копжасарова А А

14

 

Исследования некорректных задач математической физики в пространствах с индефинитными метриками. -

 

дфмн Шалданбаев А Ш

15

 

Нелокальные краевые задачи со смещением для волнового уравнения.-

 

кфмн Иманбаева А Б

16

 

Приближенное интегрирование на областях уравнения Пуассона по точной и неточной информации.-

 

кфмн Кудайбергенов С С

17

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасы 2 жоба

Разработка познавательных электронных ресурсов по историческим памятникам Южно-Казахстанской области.

 

ктн. Бекмолдаева Б.К

18

 

Создание учебных материалов ИКТ на трех языках по предмету «Математика» для среднего образования используя технологию обучения «перевернутый класс»

 

кфмн. Медетбеков М.М

19

ТМб ШТ кафедрасы 2 жоба

Competence of students majoring in engineering specialities in the period of process in FLT.

 

кфн. Макулбек А.Б

20

 

Preparing  students to IELTS program –

 

преп. Мамикова С.К

21

ЕТжБҚЕ кафедрасы 4 жоба

 

Комплексная автоматизация управляющих организаций ЖКХ  Южно-Казахстанской области

Аға оқытушы. Жуматаев Н.С.

22

 

 

Создание и внедрения геоинформационной системы по использованию земельных угодий для мониторинга средств механизма субсидирования -

Аға оқытушы. Жуматаев Н.С.

23

 

Разработка алгоритмов и программ моделирования и управления производством полимеров с учетом качественных показателей -

 

проф.  Оспанова А.О.,

24

 

Кинетические модели агрегации дисперсных систем с учетом множественной агрегации и зависимости агрегационной активности от возрастов кластеров -

 

доцент к.т.н Мусабекова Л.М.,.

25

ЭжДЕЖ кафедрасы 3 жоба

Исследование канала управляемого разряда объемных атмосферных зарядов.

 

ктн.. Бердалиева А.А.

26

 

Исследование ВЭУ с принудительной генерацией восходящих воздушных потоков

 

к.т.н.. Ильясов Р.М

27

 

Исследование генератора электрической энергии на базе мгд установки замкнутого типа.

 

Аға оқытушы. Овчинников В.А.

 

3. Халықаралық гранттар бойынша ҒЗЖ орындалатын тақырыптар

Халықаралық тіл жобасы ЮХАН, негізгі орындаушысы "Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдер" кафедрасы аға оқытушысы Избасова Р.

 

4. Шаруашылық келісім шарттары бойынша ҒЗЖ орындалатын тақырып

Жоғары мектеп кафедраларында қаржыландырылатын ҚР БҒМ ғылыми - зерттеу жұмыстары жүргізілуде, олар:

д.ф.-м. ғ. д., профессор Сәрсенбі Ә. М басшылығымен "Ыдырау меншікті функциялары дифференциалдық операторлар инволюцисы" қаржыландырылуы 5 млн. теңге.

         т.ғ.к, Медетбеков М.М. басшылығымен "Геоақпараттық технологиялар бойынша Қазақстан тарихы оқыту үшін мультимедиялық бағдарлама құру" тақырыбына 8 млн. теңге сомаға қаржыландырылды.

         т. ғ. к., доцент Ботаева С. Б. басшылығымен "Диффузия фосфатты тетік қосылыстарды шешу үшін қолданбалы есептерді материалтанудағы компьютерлік моделдеу " тақырыбында 5 млн. теңге сомаға қаржыландырылды.

 

5. Нақты ғылыми-зерттеу жұмысын қаржыландыру

Нақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру 18 млн.тенге.

 

6. Орындалатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар, оның ішінде ғылыми бағдарламалар мен жобалар, олар бойынша бас университет болып табылады.

Барлық үш жоба ОҚМУ тарапынан берілген.

 

7. Гранттар конкурстарына қатысу, әр түрлі бағдарламалар және жобаларға талдау жұмысы бойынша.

Технологияларды коммерциялау АҒҚТ және КҒҚТ, "Ғылым Қоры" АҚ бойынша жоспарланған 27 жоба қаралды және талқыланды

 

8. Маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер.

АЖжМ кафедрадасында "Дифференциалдық операторлар және олардың қолданулары" ғылыми-практикалық семинар жұмыс істейді. Осы семинарда төмендегі баяндамалар жасалды: к. ф.-м. ғ. к., доцент, Л. В. Крицков (Москва), д. ф-м. ғ. д., профессор А. Ашыралыев (Түркия), д. ф-м. ғ. д., профессор, Украина ғылым академиясының Академигі А. М. Самойленко (Украина), д. ф-м. ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі М. Утелбаев, д. ф-м. ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Т. Ш. Кальменов және т. б. белгілі математиктер баяндамалар жасады, басқа да ғалымдар жұмыстармен танысты, талқылап ғылыми нәтижелері жасады. Сонымен қатар, жоғарыда аталған атақты математиктер жылына екі рет университетте кеңейтілген ғылыми семинарлар, симпозиумдар өткізуде.

23.01.2017 «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедра  оқытушысы Н.Р.Куанбай ғылыми- әдістемелік семинарда «Perspectives of development of interfaces» тақырыбы бойынша баяндау дайындады. 02.03.2017  кафедра оқытушысы А.К.Утелбаева «Проведение занятия используя новые технологии» тақырыбы бойынша баяндама жасады. 15.05.2017 кафедра оқытушысы Г.Т.Қоштаева «Білім берудің заманауи жүйесі» атты тақырыпта баяндама жасады.

23.01.2017жыл "Ақпараттық коммуникациялық технологиялар" кафедрасының оқытушысы Н.Р. Куанбай ғылыми-әдістемелік семинарда "Perspectives of development of interfaces". тақырыбы бойынша баяндама оқыды. Ал 02.03.2017 жылда кафедраның аға оқытушысы К. Утелбаева ғылыми-әдістемелік семинарда "Проведение занятия используя новые технологии " тақырыбы бойынша баяндама оқыған, 15.05.2017 кафедраның аға оқытушысы.Т. Қоштаева ғылыми-әдістемелік семинарда " Білім берудің заманауи жүйесі " баяндама жасады.

АТЭ жоғары мектептің IT орталығында Малайзиядағы Путра университеті профессоры Мұхаммед бин Османмен кездесу өтті. Кездесу барысында ЖМ ПОҚ, магистранттары мен студенттері қатысты. Профессор М. Осман Путра университетінің Ақпараттық технологиялар факультеті және ақпараттық технологиялар саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндіктері жайлы айтты. Путра университетінің IT факультетінің төрт кафедрасы, атап айтқанда информатика, ақпараттық жүйелер, мультимедиа, коммуникациялық технологияларды, желілік технология, бакалавриат және магистратура түрлі бағдарламалары жайлы айтылды. М. Осман Путра университетінде оқуды ұсынды, содан кейін ол қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

2017 жыл 10-16 мамыр аралығында, Юлих қаласы (Германия) Күн энергиясы институтының ғалымдары энергетика саласында бірлескен ғылыми-зерттеу жобасының жаңа инновациялық технологияларды дамыту үшін ОҚМУ ғалымдармен кездесті. Екі жақты кездесуде, Бонн университетінің профессоры Стефан Курцман, Күн энергиясы институты директоры Ульф Герман, институт Энергетика және жаңартылатын энергия көздері департаменті жетекшісі Кристиано Боура және «АТ және Э» Жоғары Мектеп ғалымдары қатысты. ОҚО әкімі орынбасары Ж. Бөкенбаев шалғай елді мекендерді электр қуаты және ауыз сумен қамтамасыз ететін жобамен танысып, неміс профессорларымен кездесті. Оңтүстік Қазақстан облысында бірлескен ғылыми-зерттеу жобасының жаңа инновациялық технологияларды дамыту үшін екі жоғары оқу орындарының ғалымдары, Оңтүстік Қазақстан облысының Кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен кездесті.

Қазақстанда робототехника білімін және спорттын дамытуға арналған Оңтүстік Қазақстан облысының Білім бөлімі және республикалық қоғамдық бірлестігінің ««KazRobotiсs» спорт және білім беру робототехникасы Қазақстан федерациясы» 17 мамыр, 2017 жыл «KazRoboSport KazRoboProject» іріктеу туры конкурсын ұйымдастырды. Іріктеу турында Оңтүстік Қазақстан облысының робототехникаға қызығушылық білдірген оқушылар мен студенттер және олардың жетекшілері қатысты. Конкурс Шымкент қаласы, Нұрсат «Назарбаев Зияткерлік Мектепте» өтті. Іріктеу турына қазылар алқасы ретінде «Ақпарат технологиялар және Энергетика» жоғары мектеп ҒЖЗ бойынша деканның орынбасары т.ғ.к., доцент Сарыбаев А.С және «Ақпараттық технологиялар» орталығы басшысы т.ғ.к., доцент Исмаилов С.У қатысты. «KazRobotiсs» федерациясы президенті Жекеева Айжан Ахмеджанқызы және Оңтүстік Қазақстан облысы филиалы өкілі Гүлбану Сулейкулова «Ақпараттық технологиялар» орталығында болып қайтты.

 

9. Зерттеу нәтижелерін, конференцияларға қатысу, жарияланымдар

2016-2017 жылы ОПҚ жоғары мектепте 10 оқу құралы шығарды, 245-мақала, оның ішінде:, импакт-факторы (Thomson Reuters, Scopus) - 15 мақала, импакт-фактор РИНЦ - 27- мақала, журналдарда, мақұлданған саласындағы бақылау Комитеті (ВАК) - 39- мақала және басқа да журнал - 18 мақала, еңбектер жинағында конференциялар, алыс және жақын шет - 19 мақала, жинақта халықаралық конференция ҚР - 86- мақала. Басқа журналдарда және конференцияларда - 44 мақала, соның ішінде ОҚМУ студенттік конференция жинақта - 23- мақала.

Кафедра

Импакт фактор

Респ.

ВАК

Басқа журналдар

Шет елде өткен конф.

ҚР халықаралық конф.

Республ.конф.

Студ. конфер

Барлығы

Scopus, Thomson Reuters

РИНЦ, т.б.

 

1

АЖжМ

4

4

7

5

5

32

2

63

122

2

АКТ

4

12

14

-

6

10

10

56

122

3

МТжМ

1

-

-

2

1

8

17

28

57

4

ЭжДЭЖ

3

2

9

2

4

17

9

46

92

5

ЕТжБҚ

3

2

9

2

4

17

9

 

46

6

АТБ

1

1

5

4

2

10

1

24

48

7

Шет тілдері

3

8

4

5

1

9

5

32

67

 

Барлығы:

15

25

39

18

19

86

44

249

508

 

10. Зияткерлік меншікті қорғау

«Үлкен деректерді талдау және деректермен жұмыс» тақырыбына профессор Ху Вен Цен авторлық куәлік зияткерлік меншік алуға тапсырыс берілді

          «Солнечный концентратор и устройство получения электроэнергии» тақырыбына. оқытушылар Корабааева К. З. және Шинибекова Р. А. ҚР пайдалы модельге арналған өтінім патент берді

ф-м.ғ.к. Бесбаев Г.А, тғк., Мусабеков А.А, к.т.н. Ахметовой С.Т 2017 жылда инновациялық патент алды

 

11. Оқу процесіне және өндірңске енгідірілген ҒЗЖ нәтижелері (актімен расталған)

Кафедра

Ендіру актілері

Оқу процесі

Ендіру актілері

Өндіріс

Барлығы

1

АЖжМ

11

7

18

2

АТЖ

8

4

12

3

ЕТжБҚ

9

2

11

4

ЭжДЭЖ

3

23

26

5

АТБ

2

 

2

6

Шет тілдері

5

 

5

 

Барлығы

38

36

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҒЗЖ нәтижелері бойынша алынды 38 актілерді оқу үрдісіне енгізу және 36 актілерін енгізу.

АЖ кафедрасында оқу жылында жалпы 26 енгізу актілері келесі ОПҚ мен ЖШС алынды: Ботаева С.Б., Куракбаева С.Д., Калбаева А.Т., Маханова З.А., Исмаилов Х.Б., Ельбергенова Г.Ж. ЖШС «IT Invest», ЖШС «Next Technology», ЖШС «IT Invest», ЖШС «Service & Co», ЖШС «Double Diamond» осы к.

МТжМ Кафедрадасы оқу жылында, оқу процесіне ҒЗЖ нәтижелері магистрлік диссертациялар енгізілген оқу процесінде дәрістерде және тәжірибелік сабақтарда жалпы 9 енгізу актілері алынды

ЕТжБҚ кафедрасы оқу жылында жалпы 12 енгізу актілері ОПҚ мен ЖШС «Шамшырақ», ТО «Сункар» алынды

ЭжДЭЖ кафедрасы оқу жылында жалпы 11 енгізу актілерін келесі ОПҚ Ильясов Р.М, Апсеметова А.Т, Чимкентбаева Р.М, Кульмаханова И.К. Муратова К.А6. Шинибекова Р.А. алынды

АТБ кафедрасы оқу жылында жалпы 9 енгізу актілерін келесі ОПҚ мен ЖШС алынды: Сарибаев А.С, Мусабеков А.А, Утебаевым Е.М, Тургенбаев Д, Кочерова А.Н, Култас А.К Абдрахманов Д.А, ЖШС «KAZKEDENTRANS».