Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

 

    Кафедра меңгерушісі

    Джусупбекова Гулзат Турысбековна

    педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

 

 

 

 

Мекен-жайы: 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 5, "4" корпусы

Телефоны: 30-05-88,  E-mail:   gulzat20.10@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Кафедра құрамында 3-физика-математика ғылымдарының кандидаттары, доцент, 1-педогогика ғылым кандидаты доцент, 9–аға оқытушы, 9-оқытушы, 1-инженер.

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасы

«Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасы 2002ж.«Информатика» кафедрасы негізінде ашылды.

Әр түрлі жылдарда «Информатика» кафедрасын: ф.-м.ғ.к., доцент М.М.Медетбеков, п.ғ.к., доцент Ж.Д.Изтаев кафедра меңгерушісі қызметін атқарса, 2018ж. п.ғ.к., аға оқытушы Гүлзат Турысбекқызы  Жүсіпбекова кафедраға жетекшілік етіп келеді.

Кафедра ұжымы

Кафедра доценті, ф.-м.ғ.к.  М.М.Медетбеков жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін «Ы.АЛТЫНСАРИН» төсбелгісімен марапатталды.

М.М.Медетбековтың жетекшілігімен«Создание мультимедийных программ для обучения истории Казахстана по геоинформационной технологий» атты тақырыпта «Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру» бағдарламасы бойынша зерттеу жұмысы орындалды (2015-2017ж).

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінің мақсаты студенттерді нақты объектілер мен үдерістердің ақпараттық модельдерін түрлендіру, құру, қолдану және талдау, сонымен қатар, басқа да оқу пәндерін оқыту үшін ақпараттық-коммуникациялық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларымен, біліктерімен және базалық біліммен қамтамасыз ету. Бағдарлама студенттердің қоғамдағы ақпараттық үдерістердің рөлі, техникалық мүмкіндіктері мен адамзаттың түрлі қызмет саласында АКТ құралдарын пайдаланудың келешегі туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

«АКТ» пәні студенттерді компьютермен жұмыс істеу барысында техникалық қауіпсіздік ережесін, ақпараттық іс-рекеттің құқықтық және этикалық нормаларын сақтауға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді және жобамен жұмыс істеу барысында ұжымдық жұмысқа жұмылдыруға бағытталған.

«АКТ» пәнін оқыту барысында студенттер төмендегі дағдыларға ие болады:

-компьютер туралы ұғымдар, қазіргі заманауи технологиялар және олардың қоғам өміріндегі алатын рөлі туралы білу;

-ақпараттық-комуникациялық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты іздеу, жинақтау, өндеу, сақтау және әртүрлі формаларда жіберуді іске асыру;

-әртүрлі программалық қосымшаларды пайдалана отырып, нақты жүйелер мен оқиғалардың моделін өндеу, талдау және түрлендіру, сонымен қатар өз ойларын іске асыру;

-пән бойынша түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз логикалық, алгоритмдік, жүйелік және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту;

-бір-бірімен сөйлесу, ақпаратпен алмасу және өзара жұмыс істеу мақсатында АКТ құралдарын пайдалану;

 

Алдағы жоспарлар           

Оқу процесінде жаңа оқыту технологияларын пайдалануды арттыру, кафедрада жас мамандардың ғылыми бағыттарын жетілдіру. Оқу, әдістеме, тәрбие, басқару, ғылыми және кәсіби бағдар процестерінде СМЖ тиімді пайдалану.

 

Ғылыми бағыты

КАФЕДРА БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Жалпы мақалалар саны –74

Соның ішінде: Шетел журналдарында 19(оның ішінде –2SCOPUS, РИНЦ журналында - 17), Республикалық педагогикалық журнал(ЖАК) -14, Халықаралық ғылыми журнал(алыс және жақын шет ел) – 2, ХҒПК(ҚР) еңбектері-39(оның ішінде Әуезов оқулары – 14, ICITE – 12, студенттермен қосылып шығарған мақала саны –13).. Халықаралық Форум еңбектері – 0.

06.01.20-17.01.20 ж. мерзімі аралығында кафедраның оқытушылары Тастанбекова Б.О, Амиров М. М . 3.06-14.06. 2019 ж. Байжанова М.Т. 11.05.-22.05.2020   Сейтханова А.Б , Нышанбаева Қ.У.8.06-19.062020 ж Сабырханова Л.Ш, Алымова Б.Н, Мырзахмет К. , біліктілікті жоғарылату бойынша жоспарға сәйкес М.Ауезов атындағы ОҚМУ  «Жоғары оқу орындарында пән мен тілді кіріктіріп (CLIL) оқытудың тиімділі» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курсын 72 сағат көлемінде бітіріп шықты.

 «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасының оқу үдерісіне инновациялық педагогикалық технологияларды жасау және енгізу АКТілер саны – 10

          Лекциялар жинағы:

1.Jussupbekovа G.T., BesbayevG.A., Akhmetova S.T., Rаkhymbek N.Zh.,Turgаnbekovа M.M., Belesovа D.T.: “INFORMАTION АND COMMUNICАTION TECHNOLOGIES”TEXTBOOK, M. AuezovSouthKаzаkhstаnStаteUniversity, Pages: 

 2. Jussupbekovа G.T., BesbayevG.A., Akhmetova S.T., Rаkhymbek N.Zh.,Turgаnbekovа M.M., Belesovа D.T.: “INFORMАTION АND COMMUNICАTION TECHNOLOGIES” TEXTBOOK, CD-ROM, M. AuezovSouthKаzаkhstаnStаteUniversity, Pages: 176, 2020

3. M.M.Amirov, S.S.Alisheva, N.R.Kuanbay, A.B.SeithanovaLaboratorypracticeforstudentsofallspecialtiesondiscipline ICT, Pages: 124, 2019

4. R.A.Medetbekova, D.A.Bibulova, A.K.Utelbaeva, B.O.Tastanbekova, Methodicalinstructiontothe SIW bydisciplineforstudentsofallspecialties, Pages: 76, 2019

5. Момбекова С.С.,Шаймерденова Г.С.,Белесова Д.Т.,Айхынбай К.Т. СollectionofcontroltasksforstudentsofdistancelearningMethodical instruction,1 р.р., 2019

6.ЭленБитэм, Рона ШарпЦифрлық дәуірде педагогиканы қайта зерледеу. ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019

7. ПатрисияУоллейсИнтернетпсихологиясы Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019

8.D.Shynybekov, R.Uskenbayeva., V.Serbin, N.Duzbayev, A.Moldagulova, K.Duysebekova, R.Satybaldieva, G.Khasenova, B. “Information and communication technologies”, Textbook in 2 parts Part 1, Almaty, IITU,Pages: 186, 2017.

9.Methodical instruction to the  laboratory by discipline ICT. Medetbekov M., Iztaev J., Shaimerdenova G., Mombekova S.Pages: 86,Shymkent2017

10. Collection of lectures  by discipline ICT. Suleymenova L., Karibay G., Djusupbekova G., Utelbaeva A., Pages: 128, Shymkent 2017

11.Alzhanov A.K.  «Information and communication technologies» оқулық-Алматы 2017., 176р

Бейнелабараториялар:

The laboratory work №1.

ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT.

The laboratory work №2Introduction to computer systems. Architecture of computer systems.

The laboratory work №3.Software. Operating systems.

The laboratory work №4.. Human-computer interaction.

 The laboratory work №5. Database systems.

The laboratory work №6 Data analysis. Data management.

The laboratory work №7 Networks. Telecommunications.

The laboratory work №8. Cybersafety.

The laboratory work №9 Internet technologies.

The laboratory work №10 Cloud technologies.Mobile technologies.

The laboratory work №11 Multimedia technologies

The laboratory work №12Smart Technology

 The laboratory work №13E-technologies. Electronic business. Electronic training. Electronic government.

The laboratory work №14 Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT.

The laboratory work №15Prospects of development of ICT.

Бейнелекциялар:

  №20-45; 26.04.2020

1.ICT role in key sectors of development of society.Standards in the field of ICT. Утелбаева А.Қ.

2.Introduction to computer systems.Architecture of computer systems. Момбекова С.С.

3. Software. Operating systems. Джусупбекова Г.Т

4. Human-computer interaction. Жайлаубаев Н.М.

5. Database systems. Амиров М.М.

6.Data analysis.  Data management. Рахымбек Н.Ж.

7. Networks. Telecommunications. Белесова Д.Т.

8. Cybersafety. Турганбекова М.М.

9. Internet technologies. Бибулова Д.А.

10. Cloud technologies.Mobile technologies. Колбаев Б.Р.

11. Multimedia technologies. Коштаева Г.Т.

12. Technology Smart. Медетбеков М.М.

13. E-technologies. Electronic business.Electronic training. Electronic government. Медетбекова Р.А.

14. Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT. Спабекова Г.М.

15. Prospects of development of ICT. Шаймерденова Г.С.