«Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасында шетелдік ғалым, қауымдастырылған профессор, PhD докторы Фатима Халид (Малайзия Путра университеті) студенттер мен магистранттарға арналған семинар өткізді

13.12.2021ж., Г ғимараттың 705аудиториясында «Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасында шақырылған шетелдік ғалым, қауымдастырылған профессор, PhD докторы Фатима Халид (Малайзия Путра университеті) 6В06120-Ақпараттық жүйелер және 6В06140-Математикалық және компьютерлік модельдеу Білім беру бағдарламаларының студенттері мен магистранттарына арналған семинар өткізді.

6 сағаттық семинар келесі тақырыптар бойынша өткізілді: 1. Зерттеу процесі; 2. Зерттеу құралдары; 3. Зерттеу мәселесі. Дәріскер тыңдаушыларғағылымизерттеулердіұйымдастырудыңерекшеліктерінжан-жақтытүсіндіріп, семинарғақатысушылардықызықтырғанбарлықсұрақтарғажауапберді.